Bann kondision zeneral de vant ek itilizasion servis Payroll Mauritius

Itilizasion servis

Litilizasion servis (Servis odela) bizin lakor itilizater lor bann kondision zeneral de vant ek itilizasion, finn ekrir an Kreol Morisien ki itilizater la deklare ki li konpran ek aksepte ki samem langaz ofisiel pou kominik ant li ek E-Payroll(Mauritius) Limited, fourniser sa servis-la(Fourniser odela).

Servis la ouver a

Tou dimounn ki moral (klian odela) anrezistre lor Registrar of Companies dan Repiblik Moris ek reprezante par enn dimounn responsab fizikman ek legalman ki kapav reprezant konpagni-la(Direkter).

Servis-la inplimante par fourniser

Met an disponibilite enn zouti konfigirab anlign, zis an mod SaaS, pou fasilit ek asiste(pa ranplas) responsab konpagni ou bien itilizater prinsipal pou sa servis-la (odela Responsab), dan bann etap neseser pou fer lapey (kalkile ek prodir bann payslip pou anplwaye) avek bann deklarasion sosial ek fiskal ki an viger dan lil Moris.

Fourniser

Li ena bann obligasion de mwayin e non rezilta anver klian.

Bann payslip lapey ki sa servis-la prodir

Li enn refle bann kofigirasion ki finn fer lor servis par Maneger. Zot obligatwar ek inik, ek ousi bann deklarasion ek bann tablo ki montre payroll, prodir ek disponib an form dosie informatik Acrobat® format (ki anplwaye ou klian kapav deside apre si pou print).

Ouvertir ek itilizasion servis-la

Li anglob bann peyman (obligatwar zis par enn transfer depi labank) seki klian finn fer pou E-Payroll (Mauritius) Limited, kouma bann fiz ki bizin peye pou met an servis ek bann abonnman peryodik.

Klian pa finn peye dat ki ti bizin

Nou pou sispan ou servis. Klian pou resevwar enn email ki pou dir li ki so servis finn sispan ek li ena 8 (wit) zour pou fer peyman, obligatwar zis par enn transfer depi labank pou sa bann dat ki pa finn peye la, pou ki li kapav regagn akse lor servis. Sinon abonnman otomatikman koupe ek bann done pou efase apre 1 (enn) mwa. Si pandan sa peryod-la klian desid pou re-itiliz servis, li pou bizin par laswit pey bann fiz pou met an servis ek ousi seki li dwa lor dat presedan.

Bann kondision zeneral de vant ek itilizasion komplet servis pou disponib pou ki resposab aksepte avan fer abonnman servis-la.