Kondision Tarif

Tarif dantre pou Servis Payroll Mauritius, date le 22/04/2024, depann lor nomb anplwaye(1) dan ou konpagni. Enn integralite fonksion lozisiel disponib pou tou bann tarif!

Of 1 - 2

Rs 0

Par mwa
 • 1 - 2 anplwaye
 • Servis fiz gratwi (*)
Abone

Of 3 - 5

Rs 300

Par mwa
 • 3 - 5 anplwaye
 • Servis fiz - Rs 1000
Abone

Of 6 - 10Popiler

Rs 800

Par mwa
 • 6 - 10 anplwaye
 • Servis fiz - Rs 3000
Abone

Of 11 - 25

Rs 1500

Par mwa
 • 11 - 25 anplwaye
 • Servis fiz - Rs 4500
Abone

Of 26 - 50

Rs 2800

Par mwa
 • 26 - 50 anplwaye
 • Servis fiz - Rs 8500
Abone

Of 51 - 100

Rs 4500

Par mwa
 • 51 - 100 anplwaye
 • Servis fiz - Rs 12500
Abone

Of 101 - 200

Rs 6000

Par mwa
 • 101 - 200 anplwaye
 • Servis fiz - Rs 15000
Abone

Of +200

+kontak

-
 • + 200 anplwaye
 • Servis fiz - Kontakte nou
kontak

Pou plis ki 200 anplwaye, kontakte nou lor info@payrollmauritius.com ou pou tou bann kestion konsernan tarif. Avek Payroll Mauritius, ou pena okenn obligasion lor dire dangazman, ou arete kan ou anvi, sinpleman... aret ou peyman labank! ! Sinp ! Pou abonnman ek servi servis Payroll Mauritius san atann, klik toutswit lor kouma mo abone

 • Bann fiz bizin peye zis enn sel fwa kan lans servis-la.
 • Abonman peryodik li mansiel,term(Peyman davans pou peryod-la) ki ou kapav deside pou regle par trimes ou par lane pou ki ou friz ou tarif

Formasion (opsionel)

Servis Paryroll Mauritius li sinp pou itilize ek bien dokimante pou fasilit ou akse, li pa mem neseser ena enn faz inportan pou formasion, me ou kapav swazir enn formasion inisial ki opsionel. Pou fer sa, nou kapav prevwar demi-zourne formasion gide. Tarif pou demi-zourne formasion lor ou sit(Moris me pa Rodrig) li Rs 4500(4 dimoun maximum).
Kontakte nou lor info@payrollmauritius.com si ou anvi plis informasion ou met enn dat pou formasion Payroll Mauritius dan ou lantrepriz. Avan, ou bizin fini fer abonnman; pou fer sa, klik lor abone.


Asistans (opsionel)

Kan Payroll Mauritius lor servis, ou ena 3 tiket gratwi pou servi lasistans Payroll Mauritius ki fer exklizivman par email.
Enn tiket konsome kan ena enn solisitasion lasistans servis, ziska fermtir servis-la par diskresion servis lasistans Payroll Mauritius(repons done sifizan).
Ou kapav ousi aste bann tiket siplimanter par karne 5 tiket lor tarif Rs 3500 par karne. Bann tiket ena enn validite 12 mwa depi dat ki finn aste li. Pou aste enn karne, mersi pou fer peyman kou enn karne, par transfer banker lor kont labank E-Payroll Mauritius an presizan dan referans ou kod klian EPAYCCCCCC ek ousi avoy nou enn prev transfer peyman-la dizitalman lor email info@payrollmauritius.com

Bann kondision zeneral de vant ek itilizasion komplet servis pou dispoze ver enn responsab ki pou aksepte apre ki ou fer ou labonnman.

(*) pandan 18 mwa, Rs 100/mwa apre

(1) qui deza ena en payslip kin calkiler