Ki bann obligasion dan Moris

Odela reminerasion bann anplwaye, lanplwayer dan Moris ena plizir lezot tip obligasion.

Bann obligasion sosial: mansielman

  • Pou ki asir enn pansion bann anplwaye paye par Gouvernman moris, an 1976 finn met anplas National Pension Scheme (NPS). Li obliz lanplwayer morisien kontribie dan parti lanplwayer me ousi retenir dan parti lanplwaye, bann montan varian 9% ziska 13.5%(depi 1/1/2018).
  • Training Levy, peye par lanplwayer
  • National Savings Fund(NSF); sa ousi lor sarz lanplwayer. Plis informasion ek presizion, disponib isi
  • Bann obligasion fiskal: mansielman sistem PAYE(Pay As You Earn) se enn tax ki dedir depi lasours dan Moris, sak mwa, par lanplwayer ek ki bizin remet MRA (Mauritius Revenue Authority).
  • Bann obligasion fiskal: anielman lanplwayer dan lil Moris, sak lane donn tou anplwaye enn "Sertifika demoliman". Sa sertifika-la ateste to PAYE tax ki finn dedir depi lanplwaye. Li obligatwar parski li permet anplwaye pou fer so income tax return kot Mauritius Revenue Authority (MRA) ek pey (ou gagn refund si li finn pey anplis) so income tax.
    Payroll Mauritius otomatikman fer sa "Sertifika emoliman" pou sak anplwaye pou pa perdi letan !

Plis informasion ek presizion disponib Isi

A note ki lanplwayer bizin gard tras tou bann kontribision mansiel reteni. Akoz samem, itilite enn lozisiel aproprie garanti enn meyer kontiniasion pou preserv ek retir informasion.