Ou enn kontab? Vinn enn partner...

Payroll Mauritius samem ou zouti!

Ou letan presie ek li pli itil ek profitab pou ou zer bann aspe kontab, tax ek bann done finansier konpagni, olie fer lapey mansiel. An efe, ou enn partner zeran pou ou bann klian, ek dan bann servis global ki ou ofer zot, Payroll li enn konposan indispansab.

Gras a Payroll Mauritius, ou pou dan bann premie dan Moris pou ofer premie servis kolaboratif lapey ou bann klian.

An efe, gras a souples SaaS lor internet ek bann opsion avanse Payroll Mauritius, ou kapav definir rol ou klian dan lorganizasion lapey, limit li avek led enn zouti transmision bann variab lapey ek bann labsans.

Gras a bann kod ki ou pou donn li lor Payroll Mauritius, ou klian aksed selman bann dosie letan ek kaptir labsans an tan reel (bann anplwaye-la kapav sertinnman aksed bann eleman ou demann konze lor zor portab).

Il vous valide les montants des salaires fixes (qui lui sont automatiquement reproposés du mois d'avant), ajuste les éventuelles primes et retenues, et... son rôle s'arrête ici !

Avek Payroll Mauritius, ou pran alor ledevan sinpleman pou lans kalkil payslip, zot edision ou avoy par email (ek bann provision dan lespas sekirize pou anplwaye) ek ou lans Payroll Mauritius san papie ou manielman lor MNS ou MRA pou NPS ek PAYE!

Klian asked rapor mansiel otomatikman ki ena lor Payroll Mauritius. Ek biensir bann deklarasion aniel (Emolument...) pou kalkile otomatikman par Payroll Mauritius ki ou bann anplwaye kapav aksede.

Fini pou ou bann lertan ki perdi pou met done dan Excel ou dan enn lozisiel maladapte. Kan ou adopte Payroll Mauritius, ou pe ofer ou mem letan, souples ek modernite... ek posibilite pou zer lapey ou bann klian direkteman dan ou biro, ou lakaz ou kifer pa... lor bor lapaz!

Ou enn Kabine kontab, vinn partner Payroll Mauritius, li gratwi!

klik isi pu continier