Sponnsor konpagni

Payroll Mauritius finn sedwir ou? Koz lor sa dan ou lantouraz ek fer ou fiz vinn mwins ek gagn larzan.

Eski ou finn pran enn letan pou koz lor satisfaksion avek servis Payroll Mauritius otour ou? Alor, ou mem nou meyer azan komersial... se normal ki ou bizin et rekonpanse !

E-Payroll (Mauritius) Ltd propoz ou enn kontra pou ki ou kapav sponnsor enn konpagni ki pou adopte litilizasion servis Payroll Mauritius gras a ou !

Ki mo pou gagne?

Bann lalwa reminerasion li sinp.

Pou sak konpagni ki ou sponnsor ki pou servi Payroll Mauritius, ou benefisie sak mwa 20% montan labonnman mansiel sa konpagni ki ou finn sponnsor-la, pandan 2 (de) an (Fode konpagni la res abone pandan 2 an).

Apre sa de-z-an-la, swa ou pa finn sponnsor bann lezot konpagni ek ou reminerasion arete, ou bien ou finn sponnsor bann (omwin enn) konpagni pandan sa peryod-la, alor ou gagn pandan enn lane ankor, 10% montan bann abonnman ki touzour aktif ek ki finn depas 2 an.

Kouma mo kapav sponnsor?

Pou ki ou kapav sponnsor enn lot konpagni, ou bizin ou mem enn konpagni itilizater ki finn pey enn abonnman ek touzour aktif lor Payroll Mauritius (si ou enn klian gratwi lor Payroll Mauritius (0 a 2 anplwaye) ou pa pou kapav sponnsor) ek ou finn aksepte bann term pou kontra sponnsor konpagni.

Kan ou pou abone, ou pou gagn enn nimero klian EPAYCCCCCC.

Kan konpagni ki ou pou sponnsor la abone, li pou gagn enn opsion <> kot li kapav ranpli avek ou nimero klian EPAYCCCCCC ki ou pou fini kominik li avan (atansion, si li pa met sa kod-la kan li pe abone, ou pa pou kapav reklame ki ou finn sponsor li apre).

Li abone... met ou kod klian, fini!

Kouma mo pou gagn larzan ?

Li sinp! Dan ou lespas konpagni, li montre ou enn kont presiz tou bann konpagni ki ou finn sponnsor, avek montan ki sponnsor-la peye ek poursantaz ou konpansasion (20% pandan 2 an apre sa 0% ou 10% pandan lot 1 an). Alor, enn montan total ou bann sponnsor fiz pou afise.

Nou sistem zener enn som mansiel-la, lafin dimwa ek li telesarze lor nom ou konpagni.

Enn transfer pou efekte depi E-Payroll(Mauritius) Ltd ek pou otomatikman rant dan ou kont labank (indike lor opsion servi pou pey saler lor Payroll Mauritius) kot pou afise "Payroll Mauritius Sponsorship".

Ou finn konpran, ki par sponnsor bann konpagni, pa zis ou kapav fasilman "efas" an parti ou bann fiz abonnman Payroll Mauritius, me ousi ou kapav asir enn reveni konstan proporsionel pou ou motivasion !

Ki mo bizin fer aster?

Pou ki ou vinn sponnsor ou bizin aksepte Kontra Sponnsor Konpagni.

Konekte lor Payroll Mauritius avek ou idantifian. Enn nouvo opsion Sponnsor pou disponib dan meni ou kont.

Swiv bann instriksion lor lekran pou ki ou aksepte anlign Kontra Sponnsor Konpagni. Samem tou!

Dan fitir, samem opsion meni pou montre ou an tan reel ou ban reveni potansiel pou sponnsor.

Ou bizin zis ou code klian EPAYCCCCCC ek... kan ou pou koz sa otour ou. Montre servis-la, kouma ou finn fer pou ou bann lapey ek... ou pou trouve ki tou kapav al EXTRA VIT !