Sinifikasion Lapey dan Moris

Lapey dan lil Moris viz pou organiz reminerasion bann travayer ki konform avek lalwa morisien ek bann obligasion Minister travay,biro travay, Minister sekirite sosial ek ousi bann kontribision neseser (NPS, NPF, TRAINING LEVY...) ek bann lezot obligasion fiskal (income tax lor reveni par PAYE-tax direk depi lasours anviger dan Moris ek ki neseser remet a MRA Mauritius Revenue Authority).

Zer lapey kontribie dan ladministrasion bann anplwaye. Enn kontra travay materyaliz relasion ant lantrepriz ek enn anplwaye. Sa materyalizasion-la repete peryodikman par lanplwayer ki donn so bann anplwaye enn dokiman kontratiel: prev lapey/payslip.

Payslip se enn dokiman spesifik obligatwar ki so format bizin dan reg pres dan Moris (pena kondision spesifik lor so form tant ki linformasion ki exize prezan). Li ofisializ saler, samem ki apel konpansasion ki anplwaye-la benefisie an retour de so travay ki li fer pou anplwayer-la.

Li bizin ena idantifikation formel pou konpagni anplwayer-la (Business Registration Number)(BRN) pou Moris, Nimero NPF, Nimero kont tax (Tax Account Number)(TAN,ladres) ek ousi detay lor amplwaye (Nom komplet, Ladres Moris, TAN) ek evidaman kouma finn kalkil reminerasion ki anplwaye resevwar.