Lalis bann fonksionalite Payroll Mauritius

Lozisiel 100% an mod SaaS

Baze lor internet antierman dedie pou bann obligasion sosial ek fiskal dan lil Moris.

Lozisiel twra langaz

Angle, Franse ou Kreol Morisien (Modifiab kan ou anvi) ek valide par itilizater.

Striktir konpagni

Pran kont striktir konpagni (Ban site/biro, Bann departman, Bann servis).

Akse sekirize

https, hosting sekirize par enn leader mondial amerikin, URL ek bann done kripte.

Disponibilite 24/7(*)

Lor ninport ki aparey (PC,Mac, Tablet, Portab smartfonn).

Pran sarz

Fasilite depi bann asistan lozisiel ki pran sarz.

Zenerater

Printing gratwi par leta so zenerater pou ou konpagni.

Exporte

Export bann done dan format CSV (integrasion lor Excel®).

Koneksion

Koneksion opsionel avek bann badjez lor marse (kontakte-nou).

Intelligence Artificielle

Reconnaissance des Salariés par Intelligence Artificielle.

Importe

Importe historic ban bultin la paye (depi les zot programs).

Acces multi-tenants

Portail personnalise pou Group compagnie ou compagnie comptable. Acces othentification inique.

Zer bann drwa dakse

Par profil kot ou kapav modifie tou bann opsion dan lozisiel-la.

Ilimite

Nomb danplwaye ilimite.

Flas Id kart

Fasilit kreasion bann anplwaye par sistem flas zot kart Id

Inportasion

Inportasion konfigirab lor bann done existan (bann lezot lozisiel, expor bann CSV, Excel®): informasion bann anplwaye, prezance...

Bann deklarasion/dematerialize

Bann deklarasion an format PDF ek/ou bann dematerialise (MNS, MRA PACO) format pou NPS ek MRA

Zesion GED

Zesion GED pou dosie RH pou ban anplwaye (kontra travay, bann piblisite, bann akt ziridik, bann antretien aniel, bann sertifika anrezistreman pou veikil, etc...)

Mwa/Quinzain/semenn

Peyman par mwa, par quinzain, par semenn.

Zesion bann absans/konze

Zesion bann absans/konze konfigire ek aksesib par bann profil.

Multi-banques

Paiement possible en salaire lors plusieurs comptes la banque Salarié.

Multi-devises

Paiement en roupies aussi possible en devise avec taux de change automatique ar la Banque de Maurice.

Loan

Gestion automatique des déductions pour prêts octroyés aux Salariés.

Calendriers

Gestion des calendriers possible par Salarié pour calcul automatique des heures supplémentaires / retenues.

Akse sekirise individiel lor portab

Pou sak anplwaye dan zot lespas prive.

 • Fer reket pou bann konze.
 • Konsilte bann vakans peyan.
 • Konsilte telesarz bann payslip.
 • Konsiltasion fitir payroll.
 • Bann mesaz pou konpagni.
 • Validasion bann reket pou konze posib par Maneger (si li swete) ousi lor so portab avek akse Payroll Mauritius mobile.
 • Partage bann dokumen qui ou envi (contrat travail, avenants, carte identité, avertissements...).
 • Remplisaz EDF + Photographie original signé.

Similasion

Similasion lapey

Rapidite

Kalkil lapey rapidman (mwins ki enn segonn par payslip)

Bann alert

Bann alert konfigirab pou similasion lor bann lekran sinifikatif / M-1

Personalizasion

Plizir format posib pou prezant payslip personalise par konpagni (logo,etc...)

Workflow

Workflow pou konstitision, pou validasion ek pou peyman avek bann letap ek bann validater, antierman konfigirab.

Peyman bann saler

Zener bann dosie dan format labank pou peyman bann saler.

Ousi...

 • Plan peyman deza propoze.
 • Personalizasion peyman avek bann seksion antierman konfigirab.
 • Posib itiliz formil pou fer kalkil tip Excel® dan bann seksion peyman.
 • Bann seksion lapey memorize dapre spesifisite bann metie dan konpagni.
 • Model lapey pre-konfigirab pou sertin metie.