'Cloud' internet ki aporte pou Lapey ek Payroll Mauritius

Enn lozisiel neseser pou pran sarz lapey pou amenn reziliense ek efikasite.

Se enn aplikasion informatik ki kapav zer antie prosesis "lavi" pou anplwaye santre dan konpagni, apartir li rantre ziska li sorti.

An verite, plizir fakter dan konpagni kapav intervenir dan prosesis lapey. Li kapav bann montan reminerasion (ki an parti kapav lie avek enn ou plizir kriter variab) (shif dafer, marz, kantite...), prezans ou labsans dan konpagni (konze,sick,overtime..) ou mem ankor bann rezon legal ou konportman (kontra, avenan, avertisman, depar...).

Samem kan servi lozisiel an mod SaaS (lozisiel ki pa instale lor laparey konpagni me direkteman lor bann server dan cloud internet dan enn plas sekirize), li permet sak kolaborater dan konpagni me ousi bann anplwaye partaz bann linformasion (pou anplwaye, bann zafer ki lanplwayer finn otoriz li) an mod kolaboratif ek an tan reel akoz internet permet disponibilite sa servis lozisiel-la ninport kotsa ek lor ninport ki laparey (PC, Mac, tablet, portab smartfonn) ek pli inportan ankor, li disponib 24/7.

Anplis, cloud li enn meyer garanti pou ki ou pa perdi bann done. Tant ki host la ena bon repitation, li asir replikasion bann done, konbat bann pirataz, risk insandi, lager... seki enn losiziel instale lor enn laparey pa kapav garanti kot li sekirize difisilman (enn sel plas, bann kopi done-la pa touzur posib, kopi ilegal...), Alor, kontrerman a bann lezot lide, ou done pli sekirize dan cloud ki kot ou.

Payroll Mauritius li hoste kot Google®, enn de bann pli gran servis konsernan bann server informatik dan lemorn !

Deplis, lasirans done par hosting, E-payroll (Mauritius) Limited diplik toulezour bann done lor enn lot host pou konplemant enn garanti plis ankor lor tou ou bann done.